Algemene voorwaarden | Bazoeki
Welke hond zoek je?
100% goede fokkers
Beoordeeld met een 4.7 ⭐
750+ aanbieders

Help

Algemene Voorwaarden

Definities

 1. Bazoeki, handelsnaam van Bazoeki B.V., gevestigd te WG-plein 304, 1054SG te Amsterdam, Kvk-nummer 69923744, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als dienstverlener.
 2. De wederpartij van dienstverlener, zijnde consument, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtgever.
 3. Partijen zijn dienstverlener en opdrachtgever samen.
 4. Met Fokker wordt de leverancier van de hond bedoeld die via Bazoeki wordt gekoppeld aan de opdrachtgever. Een fokker is een persoon die bewust pups of kittens geboren laat worden van een hond of kat die tot zijn eigendom behoort.
 5. Met koper wordt de opdrachtgever/gebruiker bedoeld die een aankoop doet via de website van Bazoeki.
 6. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst tot dienstverlening tussen partijen.
 7. Met de website wordt bedoeld: www.bazoeki.com.
 8. Met de gebruiker worden bedoeld alle natuurlijke personen en rechtspersonen die de Website bezoeken, op de Website inloggen, en/of de op de Website verstrekte informatie gebruiken, delen en/of informatie plaatsen.
 9. Dienst: met de dienst wordt bedoeld de dienst die Bazoeki levert aan de opdrachtgever, inhoudende dat het een online platform biedt (www.bazoeki.com) voor het aanbieden en zoeken van huisdieren.
 10. De bovenstaande definities worden in deze algemene voorwaarden zowel in enkelvoud als in meervoud gehanteerd.

Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Bazoeki, op elke overeenkomst die tot stand komt tussen Bazoeki en een opdrachtgever of gebruiker van de website en alle rechtsbetrekkingen en (rechts)handelingen die daaruit voortvloeien.
 2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen.
 3. Bazoeki zal de algemene voorwaarden op verzoek kosteloos toezenden. De algemene voorwaarden zijn ook beschikbaar op www.bazoeki.com.

Gebruik Website

 1. Gebruiker dient bij het gebruik van de Website Nederlandse en andere toepasselijke wet- of regelgeving in acht te nemen.
 2. Gebruiker mag het volgende niet via de Website verspreiden.
  1. Plagiaat en/of eerder gepubliceerde content;
  2. Pornografische filmpjes, afbeeldingen of andere media met erotische inhoud;
  3. Teksten of afbeeldingen die beledigend, racistisch, discriminerend of haatzaaiend zijn
  4. Ongevraagde reclame (spam);
  5. Foute of misleidende informatie; en/of
  6. Virussen, malware,spyware of andere software die bedoeld is om schade aan computers van ons of andere Gebruikers aan te richten
 3. Gebruiker mag geen andere Gebruikers benaderen voor andere commerciële doeleinden dan waarvoor de Website is bedoeld.
 4. Indien Gebruiker melding wil maken van een andere gebruiker die de Website misbruikt, kan gebruiker een bericht sturen naar info@bazoeki.com
 5. Bazoeki behoudt zich het recht voor de aan Gebruiker verstrekte informatie aan te passen of weg te laten, voordat deze kenbaar wordt gemaakt aan Gebruikers en/of op de Website wordt gepubliceerd.

Account

 1. Gebruiker dient minstens 16 jaar oud te zijn om een account aan te mogen maken.
 2. Gebruiker mag geen account aanmaken onder de naam van iemand anders of zich op een andere manier voordoen als iemand anders.
 3. Gebruiker dient de inloggegevens van zijn account af te schermen voor anderen.
 4. Gebruiker dient zijn wachtwoord strikt geheim te houden. Bazoeki mag ervan uitgaan dat alles wat er gebeurt op of met het account van Gebruiker gedaan wordt of onder toezicht van Gebruiker gebeurt.
 5. Indien Gebruiker denkt of weet dat zijn account misbruikt wordt, dient Gebruiker dat zo snel mogelijk te melden bij Bazoeki. Bazoeki zal in dat geval gepaste maatregelen nemen.
 6. De Gebruiker is verantwoordelijk voor zijn eigen gedrag en eventuele gegevens, tekst, bestanden, informatie, gebruikersnamen, beelden, foto’s, profielen, grafische kunst, werken waarop auteursrechten rusten, links en andere inhoud of materialen. Bazoeki kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud of vorm van dergelijke inhoud en materialen van de Gebruiker.
 7. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de vertrouwelijke gegevens die hij aan Bazoeki verstrekt of voor het weglaten van vertrouwelijke gegevens.
 8. Bazoeki is gerechtigd om naar eigen inzicht te bepalen of een account zal worden verstrekt. Bazoeki zal het account in elk geval niet verstrekken wanneer er sprake is van het overtreden van de in deze algemene voorwaarden genoemde voorwaarden.
 9. Bazoeki heeft te allen tijden het recht om accounts, profielen, data en overige informatie aan te passen of te verwijderen. Daarnaast heeft bazoeki het recht Gebruikers de toegang tot de website te ontzeggen voor bepaalde of onbepaalde tijd.
 10. Indien Bazoeki van mening is dat Gebruiker de wet of deze algemene voorwaarden overtreedt, kan Bazoeki de Gebruiker (deels) uitsluiten van de Website. Bazoeki kan de gebruiker bijvoorbeeld uitsluiten van de website door;
  het account van Gebruiker te verwijderen; of
  onderdelen van de Website voor Gebruiker te blokkeren.

Werkwijze platform

 1. Gebruiker kan op een advertentie bij Bazoeki reageren door een proces te volgen. Afhankelijk van de vereisten van de fokker (invullen van de aanvraag, interviews, referenties of andere verificatieprocessen) kan gebruiker een hond in de advertentie kopen. Alle toepasselijke vergoedingen zoals de prijs, servicekosten Bazoeki, borg (indien van toepassing) en belastingen zullen aan koper worden gepresenteerd voordat de aankoop is voltooid.
 2. Wanneer Gebruiker een aanvraag naar een fokker wil versturen, moet de Gebruiker de Aanvraag fee voldoen aan Bazoeki, zodat de Gebruiker van een Zoekaccount naar een Aanvraag account gaat.
 3. Gebruiker heeft geen recht op terugbetaling van de Aanvraag fee aan de Gebruiker door Bazoeki, wanneer er geen match tot stand komt.
 4. Wanneer er een match tot stand komt, moet de Gebruiker de Match fee voldoen aan Bazoeki.
 5. Gebruiker gaat ermee akkoord dat hij bij het aanmaken van een Aanvraag account via Bazoeki de Aanvraag fee voldoet.
 6. Gebruiker gaat ermee akkoord dat hij bij een aankoop via Bazoeki de Match fee voldoet.
 7. Wanneer een aankoop van een hond wordt bevestigd ontstaat er een wettelijke overeenkomst tussen Gebruiker en de fokker en conformeert Gebruiker zich eveneens aan de algemene voorwaarden van de fokker, met in het bijzonder de fokkers annulering beleid en andere regels en restricties die zijn opgegeven in de advertentie.
 8. Wanneer Gebruiker een hond aanschaft namens iemand anders, is Gebruiker verplicht om er voor te zorgen dat die andere persoon voldoet aan de vereisten van de fokker.
 9. Wanneer Gebruiker een hond aanschaft voor een minderjarige, verklaart Gebruiker en garandeert Gebruiker dat hij wettelijk bevoegd is om op te treden namens deze minderjarige.
 10. Minderjarigen mogen alleen een hond via Bazoeki aanschaffen wanneer een volwassene garant staat en er sprake is van financiële ondersteuning door een volwassene die verantwoordelijk is voor de minderjarige. De volwassene heeft de eindverantwoordelijkheid over iedere hond die wordt aangeschaft.

Nieuwe baasjes code en Bazoeki-standaard

 1. Opdrachtgever stemt ermee in dat hij zich zal houden aan de nieuwe baasjes code, zoals te raadplegen op https://bazoeki.com/nieuwe-baasjes-code.
 2. Bazoeki draagt er zo veel mogelijk zorg voor dat de fokker de Bazoeki-standaard naleeft, maar kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het al dan niet naleven van de standaard door de fokker.

Tarieven en betaling

 1. Bazoeki hanteert een Aanvraag fee van €25,- inclusief BTW voor een Aanvraag account zodat de Gebruiker aanvragen kan versturen via het platform van Bazoeki naar de fokker.
 2. Een Aanvraag account heeft een geldigheidsduur van 1 jaar.
 3. Betaling van de Aanvraag fee dient de Gebruiker te voldoen vóórdat de aanvraag kan worden gedaan.
 4. Bazoeki hanteert een Match fee van €100,- inclusief BTW per geslaagde match.
 5. Betaling van de Match fee vindt in principe voorafgaand aan het ophalen van de pup plaats.
 6. Indien lid 2 of lid 4 niet van toepassing is, dienen declaraties binnen 30 dagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de declaratie een andere betaaltermijn vermeld is.
 7. Betalingen geschieden zonder enig beroep op opschorting of verrekening door overschrijving van het verschuldigde bedrag op het door dienstverlener opgegeven bankrekeningnummer.
 8. In geval van niet of niet-tijdige betaling, is de Gebruiker in verzuim.
 9. Blijft opdrachtgever in gebreke, dan zal dienstverlener tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de opdrachtgever. Wanneer opdrachtgever in verzuim is, is hij naast de hoofdsom tevens wettelijke (handels)rente, buitengerechtelijke incassokosten en overige schade verschuldigd aan dienstverlener, waarbij rente over een gedeelte van de maand wordt berekend over een gehele maand. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 10. Indien een Gebruiker in verzuim is, doordat bijvoorbeeld verschuldigde bedragen door Bazoeki niet geïncasseerd kunnen worden, is Bazoeki gerechtigd het account van de betreffende gebruiker op te heffen.
 11. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van dienstverlener op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 12. Weigert opdrachtgever zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door dienstverlener, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan dienstverlener te betalen.

Verzekering

 1. Gebruiker kan via Bazoeki een verzekering afsluiten voor de pup.
 2. De verzekering kan worden afgesloten via Petplan Nederland, handelsnaam van Veterfina B.V. of Petsecur, handelsnaam Pyrus B.V.
 3. De overeenkomst wordt gesloten tussen gebruiker en Petplan Nederland of Petsecur. Bazoeki is slechts facilitator en is om die reden geen partij bij deze overeenkomst. Bazoeki kan niet aansprakelijk worden gesteld voor tekortkomingen in de nakoming of enige andere schade die voortkomt uit deze overeenkomst.

Prijsindexering

 1. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen prijzen en uurlonen zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Dienstverlener heeft het recht de aan opdrachtgever te berekenen vergoedingen jaarlijks per 1 januari aan te passen.
 2. De dienstverlener is bevoegd de tarieven te verhogen indien:
  1. Het geval van wettelijke prijsverhogingen;
  2. Binnen drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst en dit het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen; en/of
  3. Vanaf drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst, in de verhoging niet onredelijk is.
 3. Aangepaste tarieven worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan opdrachtgever.

Privacy

 1. Bazoeki houdt zich aan de privacyregels zoals opgenomen in de privacyverklaring, te raadplegen via https://www.bazoeki.com/.


Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het welzijn en gedrag van zijn dieren. Bazoeki kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het welzijn en gedrag van de dieren.
 2. Bazoeki is een partij bij de overeenkomsten die tussen Gebruikers tot stand komen en zijn dan ook niet verantwoordelijk voor de afspraken tussen Gebruikers. In geval van conflict dienen Gebruikers dit zelf op te lossen.
 3. Bazoeki is niet aansprakelijk voor gebeurtenissen en/of situaties die zich voordoen nadat beide partijen aan de overeenkomst hebben voldaan.
 4. Bazoeki is slechts aansprakelijk voor directe schade aan de kant van opdrachtgever, niet zijnde consument, die is ontstaan door grove schuld of opzet van Bazoeki en tot maximaal eenmaal het bedrag dat in de factuur vermeld staat.
 5. Bazoeki kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ziekte van de pup of kitten na het uitgeven van de status. Aan de status zijn geen rechten te ontlenen.
 6. Iedere aansprakelijkheid voor schade aan de opdrachtgever, zijnde consument, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Dit bedrag wordt vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.
 7. Bazoeki is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van de informatie op de Website of die van:
  1. gelinkte websites, ook niet indien sprake is onvolkomenheden; en/of
  2. onjuistheden in de door beschikbare gestelde informatie
 8. Bazoeki is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de Website en is niet aansprakelijk voor storingen of het vanwege andere redenen voor enige duur niet beschikbaar zijn van de Website.
 9. Bazoeki neemt voor de beveiliging van gegevens van Gebruikers en derden alle zorg in acht die in redelijkheid van Bazoeki kan worden verwacht. Bazoeki is niet aansprakelijk voor verlies van gegevens of onbevoegde toegang tot gegevens die ontstaat ondanks de door Bazoeki betrachte zorg. Bazoeki is daarnaast niet aansprakelijk voor verlies van gegevens of onbevoegde toegang die ontstaat bij de transmissie van gegevens over openbare netwerken of bij gebruik van netwerken en systemen van derden.
 10. De aansprakelijkheidsbeperking geldt ook als Bazoeki aansprakelijk wordt gesteld voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het niet deugdelijk functioneren van de door dienstverlener bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken.
 11. De opdrachtgever vrijwaart dienstverlener tegen alle aanspraken van derden, die verband houden met de door dienstverlener geleverde goederen en/of diensten.


Intellectueel eigendom

 1. Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, behoudt dienstverlener alle intellectuele absolute rechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, documenten, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, en de status.
 2. De genoemde intellectuele absolute rechten mogen niet zonder schriftelijke toestemming van dienstverlener worden gekopieerd, aan derden getoond en/of ter beschikking gesteld of op andere wijze worden gebruikt.
 3. Opdrachtgever verplicht zich tot geheimhouding van de door dienstverlener aan hem ter beschikking gestelde vertrouwelijke informatie. Onder vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval verstaan datgene waarop dit artikel betrekking heeft, alsmede de bedrijfsgegevens. Opdrachtgever verplicht zich zijn personeel en/of derden die betrokken zijn bij de uitvoering van deze overeenkomst, een schriftelijke geheimhoudingsplicht op te leggen van de strekking van deze bepaling.

Klachten

 1. Opdrachtgever is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden direct schriftelijk te melden aan dienstverlener. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat dienstverlener in staat is hierop adequaat te reageren.
 2. Bij Bazoeki ingediende klachten worden binnen een termijn van 42 dagen beantwoord, gerekend vanaf de datum van ontvangst.
 3. Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs of schadevergoeding komt te vervallen indien de klacht niet binnen de gestelde termijn worden gemeld, tenzij uit de aard van het geval een ruimere termijn voortvloeit.
 4. Een klacht kan er in ieder geval niet toe leiden, dat dienstverlener gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.


Inschakeling Derden

 1. Bazoeki is gerechtigd om bij de uitoefening van diensten, waar nodig, derden in te schakelen. Bazoeki is niet verplicht om Gebruiker hierover persoonlijk op de hoogte te brengen. Gebruikmaking van de diensten van Bazoeki impliceert dat de Gebruiker Bazoeki machtigt om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens Gebruiker te aanvaarden.
 2. Bazoeki neemt uiterste zorgvuldigheid in acht bij het inschakelen van derden. Bazoeki is echter niet aansprakelijk voor het handelen dan wel nalaten van deze ingeschakelde derden, tenzij er sprake is van opzet over grove nalatigheid van Bazoeki.


Aanpassingen, annuleringen en retentierecht

 1. Zowel fokkers als opdrachtgevers zijn verantwoordelijk voor iedere aanpassing die wordt gedaan op een transactie die verloopt via Bazoeki en stemmen ermee in extra kosten die geassocieerd zijn met deze aanpassingen zullen betalen.
 2. Een bevestigde aankoop kan door de koper geannuleerd worden, indien dit mogelijk is conform het annuleringsbeleid van de fokker. De voorwaarden van het annuleringsbeleid van de fokker gelden, tenzij er verzachtende omstandigheden bestaan.
 3. Wanneer de fokker een aankoop annuleert, ontvangt de koper volledige restitutie van de totale kosten van de aankoop.
 4. In bepaalde omstandigheden kan Bazoeki naar eigen inzicht beslissen dat het noodzakelijk is om een bevestigde aankoop te annuleren en een terugbetalingsregeling te treffen. Dit kan onder andere zijn (i) wanneer Bazoeki rekening houdt met de legitieme belangen van beide partijen toch wil voorkomen dat schade aan Bazoeki, andere leden, derden of eigendommen moet worden voorkomen, of (ii) om een van de redenen uiteengezet in deze voorwaarden.

Beoordelingen

 1. Vanaf een bepaald tijdsslot na de koop kunnen fokker en kopers een publieke beoordeling over elkaar achterlaten. Alle beoordelingen zijn de mening van individuele gebruikers en zijn niet de mening van Bazoeki. Beoordelingen worden niet geverifieerd door Bazoeki en kunnen incorrect zijn.
 2. Na zes (6) maanden vraagt Bazoeki de koper om nogmaals een beoordeling te geven over de ontwikkeling van de hond. Deze beoordeling is niet publiek en voor Bazoeki’s eigen administratie. Bazoeki draagt zorg voor bewaring en beveiliging van deze beoordeling.
 3. Beoordelingen van Fokkers en kopers moeten eerlijk en feitelijk zijn en mogen geen beledigende of lasterlijke taal bevatten. Beoordelingen dienen in lijn te zijn met Bazoeki’s beleid. Bazoeki heeft ten allen tijde het recht om beoordelingen, om welke reden dan ook, te verwijderen.
 4. Het is voor alle gebruikers verboden om het beoordelingssysteem te manipuleren, bijvoorbeeld door een derde een positief of een negatieve beoordeling te laten schrijven over een andere gebruiker.

Conflicten tussen gebruikers

 1. Gebruikers stemmen ermee in goed vertrouwen samen te werken met Bazoeki, wanneer het gaat om klachten over advertenties, transacties of fokprogramma’s. Mede door deze informatie te delen met Bazoeki, wanneer daar om wordt gevraagd. Bij klachten of terugvordering van een betaling aan andere gebruiker of Bazoeki zal een gebruiker, na redelijk verzoek van Bazoeki, zonder bijkomende kosten meedoen aan bemiddeling met de gebruiker in kwestie.

Termijn, beeindiging, opschorting en andere maatregelen

 1. Met inachtneming van deze Sectie blijven deze Voorwaarden volledig van kracht
 2. De gebruiker kan de overeenkomst tussen hem en Bazoeki op elk moment beëindigen door een e-mail te sturen naar info@bazoeki.com.
 3. Alle bevestigde aankopen waarvoor honden nog niet aan de koper(s) zijn meegegeven, worden dan automatisch geannuleerd en is elke teruggave afhankelijk van de voorwaarden in het annuleringsbeleid van de advertentie.
 4. Bazoeki kan deze overeenkomst op elk moment beëindigen en brengt gebruikers hiervan op de hoogte met een email naar een geregistreerd e-mailadres.
 5. Bazoeki kan meteen, zonder daarvan bericht te geven, deze overeenkomst beëindigen wanneer
  1. Gebruiker wezenlijk zijn verplichtingen niet is nagekomen wat betreft de voorwaarden, het beleid of de standaard van Bazoeki;
  2. Gebruiker heeft gehandeld in strijd heeft met toepasselijke wet- en regelgeving of rechten van derden;
  3. Bazoeki is van mening dat een dergelijke actie redelijkerwijs nodig is om de persoonlijke veiligheid of eigendom van Bazoeki, haar gebruikers of derden te beschermen (in het geval van fraudulent gedrag).

Boetebeding

 1. Overtreedt opdrachtgever, de artikelen van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of intellectueel eigendom of verspreidt gebruiker verboden materiaal via de website, dan verbeurt opdrachtgever ten behoeve van dienstverlener een onmiddellijk opeisbare boete van € 1.000 voor elke overtreding en daarnaast een bedrag van € 100 voor elke dag dat die overtreding voortduurt. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.


Ongeldigheid bepalingen

 1. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig dan onverbindend mocht blijven te zijn, blijven Bazoeki en Gebruiker gebonden aan de overige bepalingen van deze akte. Bazoeki zal de nietige dan wel onverbindende bepaling(en) vervangen door een bepaling die wel verbindend is en waarvan de strekking zoveel mogelijk dezelfde is als die van de te vervangen bepaling(en), rekening houdend met het oogmerk van deze algemene voorwaarden.


Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van dienstverlener in de nakoming van enige verplichting jegens opdrachtgever niet aan dienstverlener kan worden toegerekend in geval van een van de wil van dienstverlener onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van dienstverlener kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend wanprestaties van toeleveranciers of andere derden, stroomstoringen, computervirussen, stakingen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 2. Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan dienstverlener niet aan zijn verplichtingen jegens opdrachtgever kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang dienstverlener niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 3. Dienstverlener is in het geval als bedoeld in het tweede lid van dit artikel niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als dienstverlener als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.


Overige bepalingen

 1. Bazoeki is ten allen tijde gevoegd om aanpassingen te maken aan het ontwerp of functioneren van de Website, waaronder de ten grondslag liggende technische mechanismen.
 2. Deze algemene voorwaarden gelden niet alleen voor Bazoeki, maar ook voor andere personen die zijn betrokken of betrokken zijn geweest bij het gebruik maken van diensten of op wie in verband daarmee enige aansprakelijkheid rust of zou kunnen rusten. Dit geldt tevens voor hun rechtsopvolgers onder algemene titel.


Wijzigingen

 1. Bazoeki behoudt zich het recht voor om te allen tijde deze algemene voorwaarden eenzijdig aan te passen, aan te vullen en/of te wijzigen zonder een verplichting of mededeling daarvan te doen aan Gebruikers. De meest actuele versie van de algemene voorwaarden is te vinden op de Website.


Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Deze algemene voorwaarden, en alle niet-contractuele rechten en verplichtingen daaruit voortvloeiende, worden in alle opzichten beheerst door het Nederlands recht.
 2. Alle geschillen tussen Bazoeki en Gebruikers zullen in eerste instantie worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Amsterdam.


Vastgesteld en geldend per 4 september 2019

Algemene voorwaarden, geldend voor een Fokker

Definities

 1. Bazoeki, handelsnaam van Bazoeki B.V., gevestigd te WG-plein 304, 1054SG te Amsterdam, Kvk-nummer 69923744, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als dienstverlener.
 2. Met Fokker wordt de leverancier van de hond bedoeld die via Bazoeki wordt gekoppeld aan de opdrachtgever. Een fokker is een persoon die bewust pups of kittens geboren laat worden van een hond of kat die tot zijn eigendom behoort.
  De wederpartij van dienstverlener, zijnde fokker, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtgever.
 3. Partijen zijn dienstverlener en opdrachtgever samen.
  Met koper wordt de opdrachtgever/gebruiker bedoeld die een aankoop doet via de website van Bazoeki.
 4. Met de website wordt bedoeld: www.bazoeki.com.
 5. Met de gebruiker worden bedoeld alle natuurlijke personen en rechtspersonen die de Website bezoeken, op de Website inloggen, en/of de op de Website verstrekte informatie gebruiken, delen en/of informatie plaatsen.
 6. Dienst: met de dienst wordt bedoeld de dienst die Bazoeki levert aan de opdrachtgever, inhoudende dat het een online platform biedt (www.bazoeki.com) voor het aanbieden en zoeken van huisdieren.
 7. De bovenstaande definities worden in deze algemene voorwaarden zowel in enkelvoud als in meervoud gehanteerd.

Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Bazoeki, op elke overeenkomst die tot stand komt tussen Bazoeki en een opdrachtgever of gebruiker van de website en alle rechtsbetrekkingen en (rechts)handelingen die daaruit voortvloeien.
 2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen.
 3. Bazoeki zal de algemene voorwaarden op verzoek kosteloos toezenden. De algemene voorwaarden zijn ook beschikbaar op www.bazoeki.com.


Gebruik Website

 1. Gebruiker dient bij het gebruik van de Website Nederlandse en andere toepasselijke wet- of regelgeving in acht te nemen.
 2. Gebruiker mag het volgende niet via de Website verspreiden:
  1. Plagiaat en/of eerder gepubliceerde content;
  2. Pornografische filmpjes, afbeeldingen of andere media met erotische inhoud;
  3. Teksten of afbeeldingen die beledigend, racistisch, discriminerend of haatzaaiend zijn;
   Ongevraagde reclame (spam);
  4. Foute of misleidende informatie; en/of
  5. Virussen, malware,spyware of andere software die bedoeld is om schade aan computers van ons of andere Gebruikers aan te richten
 3. Gebruiker mag geen andere Gebruikers benaderen voor andere commerciële doeleinden dan waarvoor de Website is bedoeld.
 4. Indien Gebruiker melding wil maken van een andere gebruiker die de Website misbruikt, kan gebruiker een bericht sturen naar info@bazoeki.com
 5. Bazoeki behoudt zich het recht voor de aan Gebruiker verstrekte informatie aan te passen of weg te laten, voordat deze kenbaar wordt gemaakt aan Gebruikers en/of op de Website wordt gepubliceerd.

Account

 1. Gebruiker dient minstens 16 jaar oud te zijn om een account aan te mogen maken.
 2. Gebruiker dient fokker van honden of katten te zijn om een account aan te mogen maken.
 3. Gebruiker mag geen account aanmaken onder de naam van iemand anders of zich op een andere manier voordoen als iemand anders.
 4. Gebruiker dient de inloggegevens van zijn account af te schermen voor anderen.
 5. Gebruiker dient zijn wachtwoord strikt geheim te houden. Bazoeki mag ervan uitgaan dat alles wat er gebeurt op of met het account van Gebruiker gedaan wordt of onder toezicht van Gebruiker gebeurt.
 6. Indien Gebruiker denkt of weet dat zijn account misbruikt wordt, dient Gebruiker dat zo snel mogelijk te melden bij Bazoeki. Bazoeki zal in dat geval gepaste maatregelen nemen.
  De Gebruiker is verantwoordelijk voor zijn eigen gedrag en eventuele gegevens, tekst, bestanden, informatie, gebruikersnamen, beelden, foto’s, profielen, grafische kunst, werken waarop auteursrechten rusten, links en andere inhoud of materialen. Bazoeki kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud of vorm van dergelijke inhoud en materialen van de Gebruiker.
 7. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de vertrouwelijke gegevens die hij aan Bazoeki verstrekt of voor het weglaten van vertrouwelijke gegevens.
 8. Bazoeki is gerechtigd om naar eigen inzicht te bepalen of een account zal worden verstrekt.
 9. Bazoeki zal het account in elk geval niet verstrekken wanneer er sprake is van het overtreden van de in deze algemene voorwaarden genoemde voorwaarden.
 10. Bazoeki heeft te allen tijden het recht om accounts, profielen, data en overige informatie aan te passen of te verwijderen. Daarnaast heeft bazoeki het recht Gebruikers de toegang tot de website te ontzeggen voor bepaalde of onbepaalde tijd.
 11. Indien Bazoeki van mening is dat Gebruiker de wet of deze algemene voorwaarden overtreedt, kan Bazoeki de Gebruiker (deels) uitsluiten van de Website. Bazoeki kan de gebruiker bijvoorbeeld uitsluiten van de website door;
  1. het account van Gebruiker te verwijderen; of
  2. onderdelen van de Website voor Gebruiker te blokkeren.

Annulering of opzegging van fokkers-account

 1. Als u uw Bazoeki-account als fokker annuleert, worden alle bevestigde aankopen waar honden nog niet aan de koper (s) zijn geleverd, automatisch geannuleerd en ontvangen de respectievelijke kopers een volledige terugbetaling.
 2. Bovendien kan Bazoeki:
  a. weigeren om advertenties, beoordelingen of andere inhoud te bekijken, verwijderen of vertragen;
  b. annuleren van alle lopende of bevestigde transacties;
  c. de toegang tot of het gebruik van Bazoeki door de gebruiker beperken;
  d. tijdelijk of permanent een speciale status in verband met het account van gebruiker intrekken;
  e. of het account van gebruiker tijdelijk of permanent schorsen;

  Om de volgende redenen:
  (i)om te voldoen aan toepasselijke wetgeving, of het verzoek van een rechtbank, wetshandhaving of andere administratieve instantie of overheidsinstantie
  (ii)als u deze voorwaarden, ons beleid of onze standaarden, toepasselijke wetten, voorschriften of rechten van derden hebt overtreden,
  (iii) als u onjuiste, frauduleuze, verouderde of onvolledige informatie hebt verstrekt tijdens het registreren van het Bazoeki-account, de advertentie of daarna,
  (iv) als de advertenties of Fokprogramma’s op enig moment niet voldoen aan toepasselijke kwaliteits- of geschiktheidseisen;
  (v) als de fokker herhaaldelijk slechte Beoordelingen of Reviews heeft ontvangen of Bazoeki anderszins klachten heeft ontvangen over de prestaties of gedrag van fokker;
  (vi) als de fokker herhaaldelijk bevestigde transacties hebt geannuleerd of niet hebt gereageerd op vragen van kopers zonder geldige reden; of
  (vii) wanneer Bazoeki denkt dat dergelijke actie redelijkerwijs noodzakelijk is om veiligheid of eigendom van Bazoeki, haar leden of derden te beschermen, of om fraude of andere illegale activiteiten te voorkomen

 3. Indien Bazoeki één van de bovenstaande maatregelen neemt, kan de koper volledig worden terugbetaald voor alle bevestigde transacties die zijn geannuleerd, ongeacht reeds bestaande annuleringsvoorwaarden en heeft fokker geen recht meer op enige compensatie voor lopende of bevestigde transacties die zijn geannuleerd.
 4. Wanneer de overeenkomst tussen fokker en Bazoeki is beëindigd, heeft fokker geen recht op herstel van het Bazoeki-account of de ‘Geïnteresseerden-administratie’. Wanneer de toegang tot of het gebruik van het Bazoeki-platform is beperkt, of het account is oopgeschort of beëindigd, kan fokker geen nieuwe Bazoeki-account registreren of toegang krijgen tot het platform van Bazoeki via een ander lid.

Voorwaarden en werkwijze fokkersadvertentie

 1. Wanneer een advertentie wordt aangemaakt op het Bazoeki platform is de fokker verplicht om;
  1. complete en accurate informatie over het fokprogramma te verstrekken en weer te geven;
  2. eerlijk en transparant te zijn over eventuele beperkingen en vereisten die van toepassing zijn
  3. op ieder moment aanvullende informatie te verstrekken wanneer Bazoeki dat verzoekt;
 2. Fokker is verantwoordelijk voor het up to date houden van zijn advertentie.
 3. Fokker is verantwoordelijk voor het instellen van de prijzen (inclusief btw wanneer van toepassing) in zijn advertentie en mag niet van een koper een hogere prijs vragen dan vermeld op Bazoeki.
 4. Al de eigen algemene voorwaarden van de fokker die van toepassing zijn op de advertentie, in het bijzonder in relatie tot annulering, mogen niet in strijd zijn met de algemene voorwaarden van Bazoeki.
 5. Foto’s, animatie of video’s ( foto’s) die worden gebruikt in advertenties moeten een accurate weergave zijn van kwaliteit, specificaties en de conditie van het fokprogramma. Bazoeki heeft het recht om te eisen dat advertenties een minimaal aantal foto’s van een bepaald formaat, grootte en resolutie bevatten.
 6. De ranking van advertenties in zoekresultaten op het Bazoeki platform kan variëren en is afhankelijk van een aantal factoren.
 7. Wanneer een fokker betalingsverzoek van een consument accepteert gaat fokker een wettelijke overeenkomst aan met de conusment en is fokker verplicht om zijn fokker service te leveren aan de consument, zoals beschreven in zijn advertentie.
 8. Wanneer de fokker ervoor kiest om een aanbetaling te ontvangen voor een hond, moet dit gespecificeerd zijn in de advertentie. Bazoeki is niet verantwoordelijk voor administratie en acceptatie van aanbetalingen.
 9. Fokker verklaart en garandeert dat elke advertentie die wordt gepubliceerd en de verkoop van een hond niet:
  1. in strijd is met overeenkomsten met derden
  2. in strijd is met alle toegepaste wet en regelgeving en belasting plichten.
 10. Fokker is verantwoordelijk voor het eigen handelen en nalatigheden en is verantwoordelijk voor alle handelingen en nalatigheden van ieder die namens fokker handelt.
 11. Fokker verklaart en garandeert dat hij zich conformeert aan alle wet- en regelgeving die van toepassing is op zijn advertentie of fokprogramma.
 12. Fokker is in het bezit van de verplichte licenties of registraties alvorens hij aan het fokprogramma begint.
 13. De fokker verklaart geen enkele hond die hij presenteert in zijn advertenties uit het buitenland afkomstig met uitzondering van:
  1. dekreuen van buiten de kennel en
  2. wanneer anders is overeengekomen met Bazoeki.
 14. Als een fokker een bevestigde aankoop annuleert, ontvangen de koper(s) een volledige restitutie van de totale kosten voor de aankoop. Bovendien kan Bazoeki annuleringskosten in rekening brengen, tenzij de Fokker een geldige reden heeft om de transactie te annuleren of legitieme zorgen heeft over het gedrag van de Koper.

Belasting

 1. Als fokker bent u als enige verantwoordelijk voor uw verplichtingen om uw toepasselijke BTW of andere indirecte verkoopbelastingen, inkomstenbelastingen of andere belastingen ("Belastingen") in uw advertentie prijs te melden, te incasseren, over te maken of op te nemen.
 2. Belastingverordeningen kunnen van Bazoeki eisen dat Bazoeki passende belastinginformatie van de Fokker verzamelt, of dat Bazoeki belastingen inhoudt van betalingen aan de fokker, of beide. Als een fokker Bazoeki geen documentatie kan overleggen waarvan Bazoeki vaststelt dat deze voldoende is om de verplichting (indien van toepassing) om belastingen van uitbetalingen aan fokker in te houden te vernietigen, behoudt Bazoeki zich het recht voor alle uitbetalingen in te houden.
 3. Fokker begrijpt dat voor de Belastingdienst belasting moet worden geheven op de advertentiekosten van kosten. Deze moeten worden overgemaakt aan de belastingdienst.

Nieuwe baasjes code en Bazoeki-standaard

 1. De consument, tevens koper, stemt ermee in dat hij zich zal houden aan de nieuwe baasjes code, zoals te raadplegen op https://bazoeki.com/nieuwe-baasjes-code.
 2. De fokker stemt ermee in dat hij zich zal houden aan de Bazoeki-standaard, zoals te raadplegen op https://bazoeki.com/bazoeki-standaard.
  1. De Bazoeki-standaard houdt het volgende in:

   De fokker…

   a. zorgt er zoveel mogelijk voor dat schadelijke erfelijke (gedrags)afwijkingen en ziekten niet worden doorgegeven;
   b. zorgt er zoveel mogelijk voor dat schadelijke uiterlijke kenmerken niet worden doorgegeven;
   c. zorgt ervoor dat voortplanting op natuurlijke wijze gebeurt;
   d. fokt alleen met een teefje nadat deze zowel fysiek als mentaal volwassen is en is onderzocht en gezond verklaard is door een dierenarts;
   e. fokt niet met een teef wanneer een dierenarts je adviseert niet meer met de teef te fokken;
   f. zorgt ervoor dat aantal nesten of nakomelingen de gezondheid of welzijn van de teef niet benadeelt (1 nest per 12 maanden en 4-6 nesten in totaal);
   g. geeft de juiste zorg en een schone, veilige omgeving voor alle honden in de kennel of huis. dit betekent minimaal:
   1. diergeneeskundige zorg wanneer een hond ziek of gewond is.
   2. binnenverblijven met bescherming van extreme temperaturen.
   3. mogelijkheid om naar buiten te gaan.
   4. genoeg dagelijks voedsel en water (afgestemd op ras, leeftijd, en formaat)
    1. regelmatige interactie, beweging, socialisatie en andere verrijking voor de hond.

     wanneer de honden in kennels worden gehouden
     (i)voldoende ruimte zonder roostervloer
     (ii)wordt minimaal dagelijks schoongemaakt en heeft comfortabele plekken voor slapen.
     (iii)toegang tot speeltjes en ander verrijkend materiaal.

     h. biedt goede zorg en een schone en veilige omgeving voor een teefje en haar nest (als toevoeging op bovenstaande).
     * een stille, stressvrije omgeving voor het werpen en verzorgen van de pups, apart van andere honden.
     * genoeg ruimte om te bewegen rond en naast de puppies.
     * werpruimte wordt vaker schoongemaakt door de extra bevuiling van de puppies.

     i. zorgt ervoor dat alle puppies zijn gezien en onderzocht door een dierenarts en houdt het volgende vaccinatieschema aan:
     met 6 weken en voor de 7e week; parvo, hondenziekte, besmettelijke leverziekte (optioneel)

     h. biedt goede zorg en een schone en veilige omgeving voor een teefje en haar nest (als toevoeging op bovenstaande).
     (i)een stille, stressvrije omgeving voor het werpen en verzorgen van de pups, apart van andere honden.
     (ii)genoeg ruimte om te bewegen rond en naast de puppies.
     (iii)werpruimte wordt vaker schoongemaakt door de extra bevuiling van de puppies.

     i. zorgt ervoor dat alle puppies zijn gezien en onderzocht door een dierenarts en houdt het volgende vaccinatieschema aan:
     (i) met 6 weken en voor de 7e week; parvo, hondenziekte, besmettelijke leverziekte (optioneel)

     indien de pups nog niet naar de nieuwe eigenaar zijn, dan:
     (i)met 9 weken: parvo en ziekte van weil
     (ii)met 12 weken: hondenziekte, parvo, ziekte van weil, besmettelijke leverziekte


     j. zorgt voor een europees dierenpaspoort voor de pups
     k. werkt volgens alle toepasselijke nederlandse en europese wet- en regelgeving. onder andere door de juiste identifactie en registratie (i&d) van de pups en ouderdieren geboren na 1 april 2013:
     (i)de pups worden voor de 7e week gechipt
     (ii)de chipnummers worden voor de 8e week op naam van de fokker geregistreerd.

     l. houdt de pups zo lang als nodig is totdat een nieuwe eigenaar is gevonden
     m. laat een pup niet eerder naar een nieuwe eigenaar gaan voordat zij de leeftijd hebben bereikt van 7 weken.
     n. kijkt of mogelijke nieuwe eigenaren (en hun gezin) geschikt zijn voor de pup met inachtneming van hun ervaring, karakter en financiële situatie en kijken hierbij ook naar rasspecifieke eigenschappen van de hond.
     o. is transparant over mogelijke gezondheidsproblemen van de pup tijdens de overdracht of gedurende de weken bij de fokker.
     p. doet nooit karaktereigenschappen van de hond of ras mooier voor dan dat ze zijn.
     q. zorgt ervoor dat nieuwe eigenaren het volgende meekrijgen bij de overdracht van de hond:
     (i)europees dierenpaspoort;
     (ii)naam databank waar de hond is geregistreerd;
     (iii)rasspecifieke schriftelijke informatie over minimaal de verzorging, gedrag, huisvesting en kosten;

     r. is beschikbaar voor vragen van nieuwe eigenaren gedurende het leven van de hond.
     s. in het geval van herplaatsing; is bereid om de hond terug te nemen of te helpen bij herplaatsing (wenselijk)


 3. Bazoeki draagt er zo veel mogelijk zorg voor dat de fokker de Bazoeki-standaard naleeft.
 4. Bazoeki houdt zich het recht voor fokker van het platform te verwijderen en de eventueel lopende reserveringen te annuleren indien fokker zich niet aan de standaard houdt.

Tarieven en betaling

 1. Bazoeki hanteert aansluitkosten van €100,- exclusief BTW per aansluiting.
 2. Betaling van de aansluitkosten dienen te worden voldaan zodra het account van de fokker en/of aanbieder 'live' (lees: zichtbaar op het Bazoeki platform voor iedereen) staat.
 3. Betalingen geschieden zonder enig beroep op opschorting of verrekening door overschrijving van het verschuldigde bedrag op het door dienstverlener opgegeven bankrekeningnummer.
 4. In geval van niet of niet-tijdige betaling, is de Gebruiker van rechtswege in verzuim en is hij automatisch in gebreke. Blijft opdrachtgever in gebreke, dan zal dienstverlener tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de opdrachtgever. Wanneer opdrachtgever in verzuim is, is hij naast de hoofdsom tevens wettelijke (handels)rente, buitengerechtelijke incassokosten en overige schade verschuldigd aan dienstverlener, waarbij rente over een gedeelte van de maand wordt berekend over een gehele maand. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 5. Indien een Gebruiker in verzuim is, doordat bijvoorbeeld verschuldigde bedragen door Bazoeki niet geïncasseerd kunnen worden, is Bazoeki gerechtigd het account van de betreffende gebruiker op te heffen.
 6. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van dienstverlener op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 7. Weigert opdrachtgever zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door dienstverlener, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan dienstverlener te betalen.

Prijsindexering

 1. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen prijzen en uurlonen zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Dienstverlener heeft het recht de aan opdrachtgever te berekenen vergoedingen jaarlijks per 1 januari aan te passen.
 2. De dienstverlener is bevoegd de tarieven te verhogen indien:
  1. Het geval van wettelijke prijsverhogingen;
  2. Binnen drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst en dit het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen; en/of
  3. Vanaf drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst, in de verhoging niet onredelijk is.
 3. Aangepaste tarieven worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan opdrachtgever.

Verzekering

 1. Gebruiker kan via Bazoeki een verzekering afsluiten voor de pup.
 2. De verzekering wordt afgesloten via Petplan Nederland, handelsnaam van Veterfina B.V. of via Petsecur, handelsnaam Pyrus B.V..
 3. De overeenkomst wordt gesloten tussen gebruiker en Petplan Nederland. Bazoeki is slechts facilitator en is om die reden geen partij bij deze overeenkomst. Bazoeki kan niet aansprakelijk worden gesteld voor tekortkomingen in de nakoming of enige andere schade die voortkomt uit deze overeenkomst.

Privacy

 1. Bazoeki houdt zich aan de privacyregels zoals opgenomen in de privacyverklaring, te raadplegen via https://bazoeki.com/.

Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het welzijn en gedrag van zijn dieren. Bazoeki kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het welzijn en gedrag van de dieren.
 2. Bazoeki is een partij bij de overeenkomsten die tussen Gebruikers tot stand komen en zijn dan ook niet verantwoordelijk voor de afspraken tussen Gebruikers. In geval van conflict dienen Gebruikers dit zelf op te lossen.
 3. Bazoeki is niet aansprakelijk voor gebeurtenissen en/of situaties die zich voordoen nadat beide partijen aan de overeenkomst hebben voldaan.
 4. Bazoeki is slechts aansprakelijk voor directe schade aan de kant van opdrachtgever, niet zijnde consument, die is ontstaan door grove schuld of opzet van Bazoeki en tot maximaal eenmaal het bedrag dat in de factuur vermeld staat.
 5. Wanneer er desalniettemin tóch sprake is van enige aansprakelijkheid van Bazoeki voor schade van de opdrachtgever, opdrachtgever, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Dit bedrag wordt vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.
 6. Bazoeki is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van de informatie op de Website of die van:
  1. gelinkte websites, ook niet indien sprake is onvolkomenheden; en/of
  2. onjuistheden in de door beschikbare gestelde informatie
 7. Bazoeki is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de Website en is niet aansprakelijk voor storingen of het vanwege andere redenen voor enige duur niet beschikbaar zijn van de Website.
 8. Bazoeki neemt voor de beveiliging van gegevens van Gebruikers en derden alle zorg in acht die in redelijkheid van Bazoeki kan worden verwacht. Bazoeki is niet aansprakelijk voor verlies van gegevens of onbevoegde toegang tot gegevens die ontstaat ondanks de door Bazoeki betrachte zorg. Bazoeki is daarnaast niet aansprakelijk voor verlies van gegevens of onbevoegde toegang die ontstaat bij de transmissie van gegevens over openbare netwerken of bij gebruik van netwerken en systemen van derden.
 9. De aansprakelijkheidsbeperking geldt ook als Bazoeki aansprakelijk wordt gesteld voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het niet deugdelijk functioneren van de door dienstverlener bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken.
 10. De opdrachtgever vrijwaart dienstverlener tegen alle aanspraken van derden, die verband houden met de door dienstverlener geleverde goederen en/of diensten.
 11. Elk recht op vergoeding van schade veroorzaakt door dienstverlener aan opdrachtgever, niet zijnde consument, vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 Burgerlijk Wetboek.

Intellectueel eigendom

 1. Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, behoudt dienstverlener alle intellectuele absolute rechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, documenten, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, en de status.
 2. De genoemde intellectuele absolute rechten mogen niet zonder schriftelijke toestemming van dienstverlener worden gekopieerd, aan derden getoond en/of ter beschikking gesteld of op andere wijze worden gebruikt.
 3. Opdrachtgever verplicht zich tot geheimhouding van de door dienstverlener aan hem ter beschikking gestelde vertrouwelijke informatie. Onder vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval verstaan datgene waarop dit artikel betrekking heeft, alsmede de bedrijfsgegevens. Opdrachtgever verplicht zich zijn personeel en/of derden die betrokken zijn bij de uitvoering van deze overeenkomst, een schriftelijke geheimhoudingsplicht op te leggen van de strekking van deze bepaling.

Klachten

 1. Opdrachtgever is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden direct schriftelijk te melden aan dienstverlener. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat dienstverlener in staat is hierop adequaat te reageren.
 2. Bij Bazoeki ingediende klachten worden binnen een termijn van 42 dagen beantwoord, gerekend vanaf de datum van ontvangst.
 3. Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs of schadevergoeding komt te vervallen indien de klacht niet binnen de gestelde termijn worden gemeld, tenzij uit de aard van het geval een ruimere termijn voortvloeit.
 4. Een klacht kan er in ieder geval niet toe leiden, dat dienstverlener gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.


Inschakeling derden

 1. Bazoeki is gerechtigd om bij de uitoefening van diensten, waar nodig, derden in te schakelen. Bazoeki is niet verplicht om Gebruiker hierover persoonlijk op de hoogte te brengen. Gebruikmaking van de diensten van Bazoeki impliceert dat de Gebruiker Bazoeki machtigt om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens Gebruiker te aanvaarden.
 2. Bazoeki neemt uiterste zorgvuldigheid in acht bij het inschakelen van derden. Bazoeki is echter niet aansprakelijk voor het handelen dan wel nalaten van deze ingeschakelde derden, tenzij er sprake is van opzet over grove nalatigheid van Bazoeki.


Aanpassingen, annuleringen en retentierecht

 1. Zowel fokkers als opdrachtgevers zijn verantwoordelijk voor iedere aanpassing die wordt gedaan op een transactie die verloopt via Bazoeki en stemmen ermee in extra kosten die geassocieerd zijn met deze aanpassingen zullen betalen.
 2. Een bevestigde aankoop kan door de koper geannuleerd worden, indien dit mogelijk is conform het annuleringsbeleid van de fokker. De voorwaarden van het annuleringsbeleid van de fokker gelden, tenzij er verzachtende omstandigheden bestaan.
 3. Wanneer de fokker een aankoop annuleert, ontvangt de koper volledige restitutie van de totale kosten van de aankoop.
 4. In bepaalde omstandigheden kan Bazoeki naar eigen inzicht beslissen dat het noodzakelijk is om een bevestigde aankoop te annuleren en een terugbetalingsregeling te treffen. Dit kan onder andere zijn
  1. wanneer Bazoeki rekening houdt met de legitieme belangen van beide partijen toch wil voorkomen dat schade aan Bazoeki, andere leden, derden of eigendommen moet worden voorkomen, of
  2. om een van de redenen uiteengezet in deze voorwaarden.

Beoordelingen

 1. Vanaf een bepaald tijdsslot na de koop kunnen fokker en kopers een publieke beoordeling over elkaar achterlaten. Alle beoordelingen zijn de mening van individuele gebruikers en zijn niet de mening van Bazoeki. Beoordelingen worden niet geverifieerd door Bazoeki en kunnen incorrect zijn.
 2. Na zes (6) maanden vraagt Bazoeki de koper om nogmaals een beoordeling te geven over de ontwikkeling van de hond. Deze beoordeling is niet publiek en voor Bazoeki’s eigen administratie. Bazoeki draagt zorg voor bewaring en beveiliging van deze beoordeling.
 3. Beoordelingen van Fokkers en kopers moeten eerlijk en feitelijk zijn en mogen geen beledigende of lasterlijke taal bevatten. Beoordelingen dienen in lijn te zijn met Bazoeki’s beleid. Bazoeki heeft ten allen tijde het recht om beoordelingen, om welke reden dan ook, te verwijderen.
 4. Het is voor alle gebruikers verboden om het beoordelingssysteem te manipuleren, bijvoorbeeld door een derde een positief of een negatieve beoordeling te laten schrijven over een andere gebruiker.


Conflicten tussen gebruikers

 1. Gebruikers stemmen ermee in goed vertrouwen samen te werken met Bazoeki, wanneer het gaat om klachten over advertenties, transacties of fokprogramma’s. Mede door deze informatie te delen met Bazoeki, wanneer daar om wordt gevraagd. Bij klachten of terugvordering van een betaling aan andere gebruiker of Bazoeki zal een gebruiker, na redelijk verzoek van Bazoeki, zonder bijkomende kosten meedoen aan bemiddeling met de gebruiker in kwestie.

Termijn, beeindiging, opschorting en andere maatregelen

 1. Met inachtneming van deze Sectie blijven deze Voorwaarden volledig van kracht
 2. De gebruiker kan de overeenkomst tussen hem en Bazoeki op elk moment beëindigen door een e-mail te sturen naar info@bazoeki.com.
 3. Alle bevestigde aankopen waarvoor honden nog niet aan de koper(s) zijn meegegeven, worden dan automatisch geannuleerd en is elke teruggave afhankelijk van de voorwaarden in het annuleringsbeleid van de advertentie.
 4. Bazoeki kan deze overeenkomst op elk moment beëindigen en brengt gebruikers hiervan op de hoogte met een email naar een geregistreerd e-mailadres.
 5. Bazoeki kan meteen, zonder daarvan bericht te geven, deze overeenkomst beëindigen wanneer
  1. Gebruiker wezenlijk zijn verplichtingen niet is nagekomen wat betreft de voorwaarden, het beleid of de standaard van Bazoeki;
  2. Gebruiker heeft gehandeld in strijd heeft met toepasselijke wet- en regelgeving of rechten van derden;
  3. Bazoeki is van mening dat een dergelijke actie redelijkerwijs nodig is om de persoonlijke veiligheid of eigendom van Bazoeki, haar gebruikers of derden te beschermen (in het geval van fraudulent gedrag).

Boetebeding

 1. Overtreedt opdrachtgever, de artikelen van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of intellectueel eigendom of verspreidt gebruiker verboden materiaal via de website, dan verbeurt opdrachtgever ten behoeve van dienstverlener een onmiddellijk opeisbare boete van € 5.000 voor elke overtreding en daarnaast een bedrag van € 500 voor elke dag dat die overtreding voortduurt. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.


Ongeldigheid bepalingen

 1. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig dan onverbindend mocht blijven te zijn, blijven Bazoeki en Gebruiker gebonden aan de overige bepalingen van deze akte. Bazoeki zal de nietige dan wel onverbindende bepaling(en) vervangen door een bepaling die wel verbindend is en waarvan de strekking zoveel mogelijk dezelfde is als die van de te vervangen bepaling(en), rekening houdend met het oogmerk van deze algemene voorwaarden.


Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van dienstverlener in de nakoming van enige verplichting jegens opdrachtgever niet aan dienstverlener kan worden toegerekend in geval van een van de wil van dienstverlener onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van dienstverlener kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend wanprestaties van toeleveranciers of andere derden, stroomstoringen, computervirussen, stakingen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 2. Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan dienstverlener niet aan zijn verplichtingen jegens opdrachtgever kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang dienstverlener niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 3. Dienstverlener is in het geval als bedoeld in het tweede lid van dit artikel niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als dienstverlener als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.


Overige bepalingen

 1. Bazoeki is ten allen tijde gevoegd om aanpassingen te maken aan het ontwerp of functioneren van de Website, waaronder de ten grondslag liggende technische mechanismen.
 2. Deze algemene voorwaarden gelden niet alleen voor Bazoeki, maar ook voor andere personen die zijn betrokken of betrokken zijn geweest bij het gebruik maken van diensten of op wie in verband daarmee enige aansprakelijkheid rust of zou kunnen rusten. Dit geldt tevens voor hun rechtsopvolgers onder algemene titel.

Wijzigingen

 1. Bazoeki behoudt zich het recht voor om te allen tijde deze algemene voorwaarden eenzijdig aan te passen, aan te vullen en/of te wijzigen zonder een verplichting of mededeling daarvan te doen aan Gebruikers. De meest actuele versie van de algemene voorwaarden is te vinden op de Website.

Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Deze algemene voorwaarden, en alle niet-contractuele rechten en verplichtingen daaruit voortvloeiende, worden in alle opzichten beheerst door het Nederlands recht.
 2. Alle geschillen tussen Bazoeki en Gebruikers zullen in eerste instantie worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Amsterdam.


Vastgesteld en geldend per 04 september 2019