Privacy | Bazoeki
Welke hond zoek je?

Privacy beleid

Ontwerp zonder titel 30

Privacy

Privacy- en cookieverklaring Bazoeki


Bazoeki B.V., heeft hieronder weergegeven hoe het met jouw persoonsgegevens omgaat. Dit wordt uiteraard zo zorgvuldig en vertrouwelijk mogelijk gedaan.

Bazoeki respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kan je terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

Totdat je op de website het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert, plaatsen wij geen niet-geanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op je computer, mobiele telefoon of tablet. Met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteer je de volgende gebruikersvoorwaarden.

De huidige op de website beschikbare versie van de privacyverklaring is de enige versie die van toepassing is zolang je de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.


Wettelijke bepalingen

Website (hierna ook “De website”): https://www.bazoeki.com
Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “Bazoeki”): BazoekiB.V., gevestigd te Wg-Plein 304, 1054 SG Amsterdam, Kvk-nummer 69923744.

1. Over Bazoeki B.V.
Heb je vragen of wil je een verzoek indienen?
info@bazoeki.com
+31 20 737 0526

2. Persoonsgegevens
Bazoeki verwerkt (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van je:
Voor- en achternaam;
Kennelnaam/bedrijfsnaam;
Geslacht;
Uniek bedrijfsnummer;
Adresgegevens;
Vestigingsadres en postadres;
Chipnummers van honden;
Naam van je dierenarts;
IP-adres;
Contactgegevens, zoals e-mailadres en/of telefoonnummer;

Hoe komt Bazoeki aan jouw persoonsgegevens?
Bazoeki heeft bovenstaande persoonsgegevens van jouzelf ontvangen of uit openbare registers, zoals het handelsregister van de KvK, social media of andere openbare bronnen verkregen.

Toegang tot de website
De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. Je zal Bazoeki.com alsook de gegevens en informatie die daarop worden verstrekt niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen, anders dan aangesloten fokkers, en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

Voor welk doel verwerkt Bazoeki persoonsgegevens?

Bazoeki verzamelt en verwerkt gegevens voor de volgende doeleinden:

 1. Om bestellingen van diensten en producten te kunnen verwerken (uitvoering van de overeenkomst)
  Als je een bestelling plaatst, verwerken wij jouw persoonsgegevens om jouw bestelling te verwerken en bij het gewenste adres te kunnen bezorgen.

 1. Om jou te kunnen informeren over aanbiedingen en acties (gerechtvaardigd belang)
  Om jou als klant als eerste nieuwsbrieven en berichten te kunnen sturen en zo te informeren over actuele aanbiedingen en acties van Bazoeki. Hiervoor verzamelen wij jouw naam, geslacht, e-mailadres en adres.

 1. Om jou zo snel en goed mogelijk te kunnen helpen (uitvoering van de overeenkomst, gerechtvaardigd belang)
  Het kan zijn dat je vragen of klachten hebt over diensten en producten. Je kunt dan telefonisch, via een van onze klantenservice of website contact met ons opnemen. Om je zo snel en goed mogelijk te kunnen helpen, hebben medewerkers van onze klantenservices toegang tot een deel van jouw gegevens, waaronder je naam, e-mailadres en aankoop- en puppy gegevens.

 1. Om jouw en onze belangen te beschermen (wettelijke verplichting, gerechtvaardigd belang)
  Bijvoorbeeld om jou te informeren over een nieuw Privacy en Cookie Policy of over een datalek. Hiervoor gebruiken wij jouw naam en e-mailadres.

 1. Voor de ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten (gerechtvaardigd belang)
  Om jou goed van dienst te zijn, werken wij voortdurend aan de ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten. Wij zorgen ervoor dat al onze analyses alleen op geaggregeerd niveau worden gerapporteerd. Dit betekent dat de resultaten niet tot individuele klanten zijn te herleiden..

 1. Voor promotie- en marketingdoeleinden (toestemming)
  Graag houden wij je door middel van het tonen van relevante informatie en advertenties op de hoogte van interessante aanbiedingen. Wij doen dit door jouw gebruik van de Website te koppelen aan de informatie die bij ons over jou bekend is. Wij kunnen de gegevens die wij van jou hebben vastgelegd ook gebruiken om analyses uit te voeren. Met behulp van deze analyses kunnen wij onze dienstverlening aan jou verbeteren door persoonlijke aanbiedingen te sturen op basis van eerdere aankopen.

 1. Om wettelijke verplichtingen na te komen (wettelijke verplichting)
  Soms zijn we verplicht om gegevens te verstrekken aan derden, bijvoorbeeld ten behoeve van een strafrechtelijk onderzoek.

Verstrekken van je persoonsgegevens aan derden

Wij delen geen persoonsgegevens met derden vanwege commerciële redenen. Alleen voor de uitvoer van onze diensten kunnen we je persoonsgegevens bekendmaken aan derden in overeenstemming met dit Privacy en Cookie Policy en de toepasselijke wet- en regelgeving.

Wij maken gebruik van verschillende diensten van derden om je persoonsgegevens te verwerken. Deze derden treden op als verwerker voor Bazoeki. Je persoonsgegevens worden door onze verwerkers verwerkt op beveiligde servers binnen de EU. Bazoeki heeft in overeenstemming met de Europese en Nederlandse privacyregelgeving verwerkersovereenkomsten gesloten met al haar verwerkers.

Bazoeki schakelt de diensten in van de volgende verwerkers: fokkers, bezorg partners, leveranciers, productondersteuning, betaalpartners, IT-dienstverleners en partijen die onze reviews verzamelen. Daarnaast hebben binnen Bazoeki afzonderlijke rechtspersonen beperkte toegang tot jouw gegevens voor interne administratieve doeleinden.

Tegen bovengenoemde verstrekkingen aan derden kun je bezwaar maken door een e-mail te sturen aan info@bazoeki.com.

Wij verstrekken je persoonsgegevens ook aan derden voor zover dat op grond van rechtspraak of wet- en regelgeving vereist is (zoals houders van intellectuele eigendomsrechten, toezichthouders, Belastingdienst, politie en andere wettelijke instanties).

Wij zullen je persoonsgegevens niet bekend maken aan rechtshandhavers, andere overheidsfunctionarissen of andere derden, zonder gerechtelijk bevel of formeel verzoek van de overheid in overeenstemming met geldende wetgeving, tenzij Bazoeki te goeder trouw meent dat de bekendmaking van informatie gerechtvaardigd is.

Bewaartermijnen

Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwerking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt. Wij verwijderen je gegevens eveneens indien geconstateerd wordt dat deze zijn verouderd of wanneer de betrokkene zelf om verwijdering verzoekt. Gegevens die gekoppeld zijn aan een account worden bewaard tot het account wordt verwijderd. Van bovenstaande bewaartermijnen wordt afgeweken indien er sprake is van een wettelijke uitzondering (waaronder fiscale bewaarplichten), of in het geval we deze gegevens langer nodig hebben voor onze dienstverlening of een geschil.

Beveiliging van je persoonsgegevens

Wij zullen alle redelijke organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen treffen om je persoonsgegevens te beveiligen en deze te beschermen tegen verlies en oneigenlijk gebruik of aanpassing. Wij maken tijdens een registratie, bestelproces en het versturen van contactformulieren altijd gebruik van een beveiligde (SSL-)verbinding.


Facturatie
Als je een opdracht hebt gegeven, dan verwerken we de gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van die opdracht. Dat zijn in elk geval je naam en e-mailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn om een correcte factuur te kunnen versturen en de overeenkomst te kunnen uitvoeren. Bij betaling zien we van welke rekeningnummer dit komt en wie de rekeninghouder is. Bazoeki bewaart offertes, facturen en betaalgegevens acht (8) jaar.

Gerechtvaardigd belang
In sommige van bovenstaande gevallen heeft Bazoeki een gerechtvaardigd belang om gegevens te verwerken. Bazoeki heeft haar belang, bijvoorbeeld het belang om haar eigen bewijspositie en rechtspositie te bewaken, afgewogen tegen het privacybelang van de persoon waarvan Bazoeki de persoonsgegevens op basis van deze grondslag verwerkt. Bazoeki zal daarbij niet meer gegevens verwerken dan nodig is om haar gerechtvaardigde belangen te waarborgen.

4. Doorgifte
Ontvangers van persoonsgegevens
Bazoeki deelt jouw gegevens met de volgende derden, waaronder haar verwerkers:
• Hosting van onze website (Xel)
• Sendgrid (e-mail contact onderhouden)
• Boekhouder/online boekhouder
• Your Next Agency (onderhoud website)
• Bubble (accountgegevens)
• Airtable (accountgegevens)

Doorgifte derde landen
Bazoeki probeert persoonsgegevens zo veel mogelijk binnen de EER te verwerken, maar soms ontkomt Bazoeki er misschien niet aan ook diensten van buiten de EER in te zetten. Deze bedrijven zijn gevestigd in een door de Europese Commissie aangewezen adequaat land. Met alle verwerkers, binnen en buiten de EER, is een verwerkersovereenkomst gesloten.

5. Jouw rechten
Bazoeki informeert je graag over de rechten die jij hebt en de invloed die je kunt uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens.
Wil je een van deze rechten uitoefenen, neem dan contact op per e-mail via info@bazoeki.com

Inzage, rectificatie & wissing
Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens Bazoeki van je verwerkt en je mag vervolgens verzoeken deze te laten rectificeren of te wissen.

Beperking van de verwerking
Je hebt het recht Bazoeki te verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld wanneer de gegevens niet meer juist zijn, de verwerking onrechtmatig is, Bazoeki jouw persoonsgegevens niet meer nodig heeft of in afwachting van een beslissing op het bezwaar dat je gemaakt hebt tegen de verwerking.

Recht op bezwaar
Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Maak je bezwaar tegen het gebruik van persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing, dan zal Bazoeki jouw persoonsgegevens daar niet meer voor inzetten.

Gegevensoverdraagbaarheid
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Bazoeki in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te ontvangen, zodat je deze aan een andere partij kunt overdragen, wanneer je ons toestemming had gegeven om jouw gegevens te verwerken en wanneer de verwerking geautomatiseerd is gedaan.

Toestemming intrekken
Heeft Bazoeki je gegevens voor een bepaald doel verkregen op basis van jouw toestemming, dan mag je deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

Klachten
Heb je klachten over hoe Bazoeki met jouw persoonsgegevens omgaat? Je hebt het recht je klachten in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verwerking
In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die Bazoeki heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.


6. Beveiliging persoonsgegevens
Bazoeki heeft passende organisatorische en technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die Bazoeki verwerkt.


7. Cookies
Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt.
Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door jouw browser op randapparatuur wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar de website van Bazoeki teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer: [http://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies].

Social media
Bazoeki wil het voor jou graag zo gemakkelijk mogelijk maken om de content van haar website te delen via social media. Dit kan door middel van een aantal social media buttons. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke social media-kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan, waaronder: LinkedIn, Instagram, Facebook.

Bazoeki gebruikt de volgende soorten cookies op de website:
Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie.
Eigen tracking cookies
Tracking cookies van anderen
Social media related cookies
Site improvement cookies
Geanonimiseerde analytische cookies: Google Analytics

Omdat Bazoeki graag wil weten hoe haar bezoekers de website gebruiken, zodat zij het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruikt Bazoeki Google Analytics. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. Deze Google Analytics cookies worden 50 maanden bewaard. Bazoeki anonimiseert alle gegevens.

Uitschakelen en verwijderen
Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.

Links
Op de website van Bazoeki zal je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten deze website. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijst Bazoeki hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.


8. De content van de website
Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien Bazoeki niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.

Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten of diensten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

9. Het beheer van de website
Voor het goede beheer van de website kan Bazoeki op ieder moment:
• de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website;
• alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette;

De website is tijdelijk niet beschikbaar en heeft teneinde updates uit te kunnen voeren.

Bazoeki is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop je verbinding zoekt met de website is je eigen verantwoordelijkheid. Je dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om je apparatuur en je gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. Je bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die je op internet raadpleegt.

Bazoeki is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen je worden gevoerd:
• vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet
• vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacyverklaring.

Bazoeki is niet verantwoordelijk voor enige schade die je zelf oploopt, dan wel derden of jouw apparatuur oplopen als gevolg van jouw verbinding met of het gebruik van de website. Je zal je onthouden van iedere actie tegen Bazoeki als gevolg hiervan.

Indien Bazoeki betrokken raakt bij een geschil als gevolg van jouw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op jou te verhalen.

10. Wijzigingen
Het kan zijn dat Bazoeki haar privacyverklaring moet wijzigen, bijvoorbeeld omdat zij een andere werkwijze is gaan hanteren. Bazoeki zal de nieuwe privacyverklaring altijd op haar website publiceren. Als de wijzigingen direct op jou van toepassing zijn, zal Bazoeki de wijzigingen ook direct met jou communiceren.

11. Toepasselijk recht
Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van Bazoeki is gevestigd exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

12. Contact
Voor vragen, dienstinformatie of informatie over de website zelf, kan je je richten tot naam via info@bazoeki.com